عمومیشهر دخت
کد : 1013
1397/11/30 - 2:54 PM

چند کاردستی کاربردی با وسایل ساده

Mason Jar Light | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Mason Jar Lights | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Mason Jar Lights | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

۲

Handmade Mug | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Handmade Mugs | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Handmade Mugs | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

۳

Macrame Lawn Chair | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Macrame Lawn Chair | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Macrame Lawn Chair | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

۴

Thumb Tack Letter Art | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Thumb Tack Letter Art | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Thumb Tack Letters | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

۵

Camera Strap | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Camera Strap | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Camera Strap | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

۶

Tin Lantern | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Tin Lantern | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Tin Lantern | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

۷

Balloon Bowl | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Balloon Bowl | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Balloon Bowl | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

8

Macrame Dreamer | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Macrame Dreamer | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Macrame Dreamer | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

۹

Bird Mobile | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Bird Mobile | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Bird Mobile | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

۱۰

Pom Push Pins | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Pom Push Pins | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Pom Push Pins | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

۱۱

Necklace Holder | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Necklace Holder | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Necklace Holder | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

۱۲

Art Frame Chalkboard | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Art Frame Chalkboard | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Art Frame Chalkboard | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

۱۳

Calendar Character | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

۱۴

Wall Sunburst | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Wall Sunburst | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Wall Sunburst | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

۱۵

Paper Orb Lights | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Paper Orb Lights | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Paper Orb Lights | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

۱۶

Elephant Planters | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Elephant Planters | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Elephant Planters | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

۱۷

Memory Map | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Memory Map | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Memory Map | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

۱۸

Custom iPhone Cases | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Custom iPhone Cases | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Custom iPhone Cases | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

۱۹

Drawer Knobs | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Drawer Knobs | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Drawer Knobs | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

۲۰

Friendship Bracelet Chevron Rug | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Friendship Bracelet Chevron Rug | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Friendship Bracelet Chevron Rug | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

۲۱

Color Dipped Stools | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Color Dipped Stools | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Color Dipped Stools | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

۲۲

Ping Pong Ball Lights | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

۲۳

Moss And Twin Mason Jar | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Moss And Twin Mason Jar | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Moss And Twin Mason Jar | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

۲۴

  

 

Peony Flowers | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Peony Flowers | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

۲۵

Fabric Covered Box | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Fabric Covered Boxes | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Fabric Covered Boxes | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

۲۶

Cross Body Tote | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Cross Body Tote | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Cross Body Tote | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

 


©2015 Shahrdokht. All Rights Reserved