تبلیغات محل تبلیغات

 

چند کاردستی کاربردی با وسایل ساده

در دنيای امروز دیگر چیزی به اسم دور ریختنی وجود ندارد برای اینکه همیشه پای کلی طرح و نقشه خلاقانه وسط می آید كه به دور ریختنی ها امکان استفاده دوباره می دهد.ما در اینجا تعدادی از این طرح ها را برای شما آماده کرده ایم.

Mason Jar Light | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Mason Jar Lights | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Mason Jar Lights | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

۲

Handmade Mug | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Handmade Mugs | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Handmade Mugs | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

۳

Macrame Lawn Chair | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Macrame Lawn Chair | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Macrame Lawn Chair | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

۴

Thumb Tack Letter Art | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Thumb Tack Letter Art | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Thumb Tack Letters | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

۵

Camera Strap | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Camera Strap | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Camera Strap | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

۶

Tin Lantern | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Tin Lantern | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Tin Lantern | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

۷

Balloon Bowl | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Balloon Bowl | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Balloon Bowl | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

8

Macrame Dreamer | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Macrame Dreamer | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Macrame Dreamer | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

۹

Bird Mobile | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Bird Mobile | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Bird Mobile | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

۱۰

Pom Push Pins | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Pom Push Pins | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Pom Push Pins | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

۱۱

Necklace Holder | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Necklace Holder | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Necklace Holder | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

۱۲

Art Frame Chalkboard | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Art Frame Chalkboard | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Art Frame Chalkboard | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

۱۳

Calendar Character | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

۱۴

Wall Sunburst | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Wall Sunburst | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Wall Sunburst | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

۱۵

Paper Orb Lights | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Paper Orb Lights | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Paper Orb Lights | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

۱۶

Elephant Planters | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Elephant Planters | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Elephant Planters | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

۱۷

Memory Map | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Memory Map | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Memory Map | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

۱۸

Custom iPhone Cases | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Custom iPhone Cases | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Custom iPhone Cases | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

۱۹

Drawer Knobs | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Drawer Knobs | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Drawer Knobs | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

۲۰

Friendship Bracelet Chevron Rug | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Friendship Bracelet Chevron Rug | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Friendship Bracelet Chevron Rug | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

۲۱

Color Dipped Stools | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Color Dipped Stools | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Color Dipped Stools | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

۲۲

Ping Pong Ball Lights | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

۲۳

Moss And Twin Mason Jar | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Moss And Twin Mason Jar | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Moss And Twin Mason Jar | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

۲۴

  

 

Peony Flowers | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Peony Flowers | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

۲۵

Fabric Covered Box | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Fabric Covered Boxes | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Fabric Covered Boxes | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

۲۶

Cross Body Tote | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Cross Body Tote | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/

Cross Body Tote | 31 Easy DIY Crafts https://diyprojects.com/easy-diy-crafts/